Vilkår & Betingelser

1. GENERELT

Nettsidepakker.no, er et produkt av, og all juridisk utstrekning underlagt Human Web. Med mindre annet er avtalt skriftlig, gjelder disse generelle vilkårene («Kjøpsbetingelsene») for alle kjøp av tjenester fra Human Web, herunder webutvikling, designutvikling, teknisk utvikling, logo, visuell profil, overføring av innhold, konsulenttjenester, kurs og opplæring samt andre honorarbaserte tjenester og/eller engangskostnader til fastpris (heretter «Tjenester eller «Tjenesten»). De særlige vilkårene i pkt. 10 gjelder kun for kjøp av drift og support av nettsider og tilhørende tjenester fra Humanweb.no (heretter «Abonnement»). Tjenesten omfatter ikke produkter/tjenester fra en leverandør/samarbeidspartner som Kunden inngår egne avtaler med. Kjøpsbetingelsene vil sammen med Ordrebekreftelsen og eventuelle senere inngåtte tilleggsavtaler utgjøre den samlede Avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Ved motstrid mellom Kjøpsbetingelsene og Ordrebekreftelsen eller tilleggsavtaler, skal de sistnevnte gå foran. Med Kunden menes den fysiske personen eller juridiske enheten som tegner avtale med Human Web. Med Leverandøren menes den juridiske enheten, Human Web org.nr. 915429777 som leverer Tjenesten. Ved signering på avtale med Leverandør bekrefter Kunden at den er over 18 år og skal benytte Tjenesten i næringsvirksomhet.

2. BESTILLING OG ENDRINGER

Ved bestilling av Tjenester fra Kunden vil Leverandøren bekrefte ordren og sende Kunden en Ordrebekreftelse. Kundens bestilling er bindende for Kunden når Ordrebekreftelsen er bekreftet av Kunden. Kunden kan etter Ordrebekreftelsen er akseptert be om endringer ved å be om ny Ordrebekreftelse fra Leverandør. Leverandør kan bekrefte ordren ved å sende Ordrebekreftelse for slike endringer, og oppgi endringens pris eller endringens virkning på tidligere oppgitt pris til Kunden. Utføring av endringer er ikke bindende for Leverandøren før Kunden har bekreftet den nye Ordrebekreftelse og betalt for eventuelt påslag i pris iht. pkt. 3.

3. PRISER OG BETALINGSVILKÅR

Pris for avtalt Tjeneste og Abonnement fremgår av Ordrebekreftelsen. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift, skatter og offentlige avgifter. For kjøp av Tjenester under kr. 5000 faktureres beløpet ved aksept av Ordrebekreftelsen. For kjøp av Tjenester over kr. 5000 skal Kunden betale 50 % av totalprisen etter aksept av Ordrebekreftelsen. Beløpet forfaller da straks til betaling. Sluttvederlaget skal betales når Tjenesten er levert iht. pkt. 6. Abonnement trekkes automatisk og forskuddsvis 1. hver måned fra kundes bankkort, med mindre Kunden sier opp Abonnementet skriftlig senest 30 dager før slik forskuddstrekk skal skje. Ved spesielle kampanjer eller tilbud hvor bedrifter blir tilbudt en redusert månedspris på Driftsavtalen i en prøveperiode, gjelder slik pris kun for den avtale prøveperiode. Ordinærpris vil trekkes etter utløpet av slik prøveperiode. Leverandøren er ikke forpliktet til å starte levering av Tjenester eller Abonnement før Kunden har betalt iht. vilkårene her. Ved forsinket betaling påløper standardsatser for purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter og forsinket betaling.

4. PROSESS VED UTFØRING AV TJENESTEN

Etter avtalt beløp etter pkt. 3 er betalt vil Leverandøren starte arbeidet med den avtalte Tjenesten. Ved kjøp av nettside og/eller nettbutikk vil Leverandøren starte med å sette opp det tekniske rammeverket tilhørende nettløsningen. Etter mottatt designskjema eller gjennomført designintervju vil resten av løsningen utvikles. Kunden vil få tildelt egen prosjektleder hos Leverandøren. Prosjektleder vil føre en løpende dialog per telefon eller e-post med kunden frem til levering av produktet. Prosjektleder vil sende en byggelink hvor kunden kan følge utviklingen og dermed komme med tilbakemeldinger. Eposter som sendes ut av datasystemet kan havne i SPAM filter. Det er Kundens ansvar å ta kontakt med prosjektleder dersom viktige eposter ikke blir mottatt.

5. KUNDENS PLIKTER UNDER UTFØRING AV TJENESTEN

Kunden må medvirke i den grad Leverandøren finner det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten, herunder må Kunden besvare forespørsler fra Leverandøren innen rimelig tid og levere innhold i form av tekst og bilder som skal benyttes i nettløsninger på forespørsel. Dersom Kunden ikke har besvart eller kun delvis besvarer forespørsler fra Leverandør som er nødvendig for å ferdigstille Produktet, herunder manglende levering av innhold til nettløsning, har Leverandøren, med mindre annet er avtalt med Kunden, rett til å suspendere arbeidet. Dersom arbeidet blir suspendert i mer enn 14 dager, har Leverandør rett til å avslutte arbeidet. Tjenesten vil i et slikt tilfelle anses som levert til Kunden iht. pkt. 6, Kunden vil være forpliktet til å betale sluttfaktura og eller resterende av Abonnementets bindingstid i sin helhet iht. til vilkårene i pkt. 3.

6. LEVERING AV TJENESTEN

Ved ferdigstillelse av Tjenesten skal Kunden godkjenne resultatet skriftlig før Tjenesten anses som levert til Kunden. Leverandør vil først gjøre Tjenesten tilgjengelig for Kunden etter at Leverandør har mottatt betaling av sluttvederlaget fra Kunden iht. pkt 3.

Kunden skal godkjenne Tjenesten med mindre det foreligger vesentlige avvik mellom beskrivelsen av Tjenesten i Ordrebekreftelsen og det ferdige resultatet, og dette skyldes forhold Leverandøren er ansvarlig for. Dersom det foreligger et slikt avvik har Leverandør rett og plikt til å rette avviket, og vil deretter på nytt be Kunden godkjenne resultatet.

Dersom Kunden innen fem virkedager ikke har besvart Leverandørs forespørsel om godkjennelse og/eller dersom Kunden ikke har gitt klare og saklige grunner til at Tjenesten ikke er godkjent, har Leverandør likevel rett til å anse Tjenesten som godkjent, og Tjenesten vil anses for å være levert. Kunden vil da være forpliktet til å betale sluttfaktura iht. vilkårene i pkt. 3. Leverandøren er under ingen omstendighet forpliktet til å publisere nettløsning eller gjøre resultat tilgjengelig for Kunden før sluttfaktura er betalt.

Kunden kan ikke gjøre noe mangelskrav eller erstatningskrav gjeldende mot Leverandør etter Tjenesten er levert i henhold til pkt. 6.

7. LEVERINGSTID

Leverandøren vil i Oppdragsbekreftelsen gi et estimat på forventet leveringstid for Tjenesten basert på tilgjengelig kapasitet og prosjektets størrelse. Kunden er innforstått med at leveringstiden vil kunne avvike fra dette utgangspunktet ut i fra prosjektets størrelse, ved endringer fra Kunden eller manglende medvirkning fra Kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for direkte kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forsinkelser ved levering uansett årsak.

8. EIENDOMSRETT TIL RESULTATET

Alle åndsverk, kjennetegn, design og tilhørende materiell som utvikles for eller Kunden under utførelsen av Tjenesten, skal være Kundens eiendom.

Ved bruk av designmaler har Kunden en ikke-eksklusiv bruksrett til designet og de underliggende systemer, og forplikter seg til å ikke kopiere designmalen eller overføre den til andre etter levering av Tjenesten. Kunden eier eget innhold og materiale som benyttes i designmalen.

9. ANSVARSBEGRENSING

Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som: i) tap som følge av tapte data, ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller, iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning.

Leverandørs samlede erstatningskrav er i alle tilfeller begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten iht. Ordrebekreftelsen.

10. SÆRLIGE VILKÅR VED KJØP AV ABONNEMENT

10.1. Innholdet i Abonnementet

Ved kjøp av Abonnement fra Humanweb.no gis Kunden tilgang til webhotell, FTP og database, back-up, sikkerhet, brukerstøtte og eventuelt e-post, iht. til det Abonnement som fremgår av Ordrebekreftelsen, på de nærmere vilkår og betingelser som fremgår av dette pkt. 10.

10.2. Drift

Leverandør skal sette nettløsningen i et driftsmiljø bestemt av Leverandøren. Leverandør har ansvar for drift av Driftstjenesten iht. normalt godt sikkerhetsnivå samt ansvar for feilretting i forbindelse med denne. På månedsbasis er oppetid normalt ca. 99,97 %. Tjenesten skal være i døgnkontinuerlig overvåket og i drift med unntak av nødvendige eller varslede driftsstans grunnet vedlikehold eller annet forefallende som tekniske oppgraderinger, sikkerhetsinstallasjoner, kontroll og driftsrelatert tilsyn. Varslede vedlikehold som forutsetter driftsstans vil så langt som mulig legges i tidsrom utenfor normal arbeidstid, normalt mellom kl. 00.00 til kl. 07.00. Såfremt dette ikke er mulig, vil Leverandøren gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden begrenses. Leverandøren vil bestrebe varsling om tiltak som reduserer tilgjengelighet til tjenesten – som avbrudd, endringer eller forstyrrelser – i god tid, normalt 10 dager i forkant per e-post til Kunden. For øvrig vil enhver driftsmelding publiseres på Leverandørens egne nettsider, humanweb.no/status. Leverandøren er under ingen omstendighet ansvarlig for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak uansett årsak. Kunden har ansvar for å gjøre Leverandøren snarest mulig kjent med feil ved Driftstjenesten. Leverandøren skal iverksette tiltak for å finne og rette feilen.

10.3. Feilretting

Leverandørs ansvar for eventuell feilretting omfatter ikke: i) feilretting som følge av Kundens endringer i eller interferens med Tjenesten som ikke er utført i tråd med Leverandørs instruksjoner og råd, ii) feilretting som skyldes at Kundens bruk av Tjenesten avviker fra den beskrevet i kundeveiledning eller formidlet i andre sammenhenger, iii) feilretting som følge av reparasjon, vedlikehold eller annen inngripen i Tjenesten foretatt av andre enn Leverandør.

10.4. Support

Kunden vil ved kjøp av Abonnement få brukerstøtte via kundesenteret på e-post som er åpent 24/7 eller via support telefon: 93 49 00 85 (åpent fra kl. 10 17, mandag til fredag utenom helligdager). Leverandørens plikt til responstid reguleres i Kundens aktive Abonnement.

10.5. Back-up

Leverandør tar daglig normalt sikkerhetskopi av Kundens innholdselementer i Tjenesten uten ekstern lagring. Lagret informasjon oppbevares av Leverandøren i 30 dager. Leverandøren forebygger skade på Tjeneste som Leverandør drifter som skyldes datavirus og datainnbrudd. I slike tilfeller vil Leverandør vederlagsfritt tilbakeføre siste sikkerhetskopi dersom Kundens går tapt som følge av dette. Leverandør kan imidlertid ikke garantere for tapte data fra siste sikkerhetskopi ved forespørselstidspunktet. Sikkerhetskopieringen er ikke egnet for sikring av driftskritisk informasjon eller viktige data. Kundene oppfordres til selv å ta sikkerhetskopi av kritiske data. Leverandør har under ingen omstendigheter ansvar for tap av data, men kan bistå Kunden så langt som mulig med tilbakeføring av data mot et avtalt vederlag. Leverandør anbefaler at ved omlegginger i Kundens datasystemer eller ved andre aktiviteter som kan innvirke eller berøre Kundens nettsider og innhold, at Leverandør gjennomfører en ekstra systemkopiering. Leverandør tar et vederlag beroende på Kundens datamengde for arbeid relatert til ekstra sikkerhetskopiering av Kundens data.

10.6. Sikkerhet

Leverandørs e-posttjeneste leveres med spamfilter som normalt vil stoppe uønsket e-post. Leverandør har ikke ansvar for at uønsket e-post ikke stoppes eller at ønsket e-post stoppes. Leverandørs Tjenester leveres med et virusfilter som normalt vil stoppe virusangrep før det når Kundens PC og/eller Mac. Virusangrep kan til tross forekomme da ingen virusfilter gir total beskyttelse. Leverandør har under ingen omstendigheter ansvar for virusangrep på Kundens systemer. Leverandør anbefaler Kunden å installere egne antivirusprogrammer.

10.7. Lagringsmengde

Kundens lagringsmengde er spesifisert i den valgte Abonnement iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. Dersom Kundens bruk belaster mer enn avtalt lagringsmengde, vil Leverandør kunne oppgradere Kundens Abonnement med varsel til Kunden tilsvarende prisen for den nødvendige kapasitetsmodulen iht. Leverandørs til enhver tid gjeldende prisliste. Kundens oppgitte kontaktperson varsles normalt per e-post med ordrebekreftelse på oppgradert kapasitetsmodul. Såfremt Leverandør ikke mottar tilsvar på varsling innen 5 virkedager fra dato for oversendelse av denne, ansees ordrebekreftelsen som godtatt av Kunden.

10.8. Trafikk

Dersom Kundens nettsider trafikkeres mer enn det Leverandør anser som normalt ut i fra Kundens valgte Abonnement, vil Leverandør varsle Kunden om dette per e-post. I varselet vil Leverandør anmode Kunden om å fjerne innhold på sine nettsider eller at Kunden oppgraderer Tjenesten. Såfremt Kunden ikke retter seg etter Leverandørs oppfordring innen 5 dager fra dato for forsendelse av varsel, vil dette anses som et vesentlig avtalebrudd som gir Leverandør rett til å heve Abonnementet.

10.9. Domene

Kunden må selv ha eller få opprettet domene som nettløsning kan knyttes mot. For å kunne yte support vil Leverandør anbefale og i de fleste tilfeller, flytte domenet fra kundens registrar til foretrukket registrar. Kunden må selv inngå avtale om eiendoms- og forvaltningsrett av domener med toppnivåregistraren, og har ansvar for at søknad om domene er i samsvar med registrars navnpolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn. Kunde har et ufravikelig ansvar for at eiendoms- og forvaltningsrett til domene innehas.

Leverandør har ikke under noen omstendighet ansvar for domenetjenesten, ei heller ansvar for Kundens rettigheter til registrerte domene(r), flytting, stengning eller annet som påvirker domenetjenesten som følge av pålagte forpliktelser fra NORID eller annen toppregistrar. Tvist i forbindelse med registrerte domener er utelukkende en sak mellom Kunde, toppnivåregistrar og/ eller 3. parts fornærmede.

10.10. Innhold på nettsider

Kunden er selv ansvarlig for innholdsproduksjonen på nettsidene (tekst, bilder, skjema, etc.). Ønsker Kunden bistand til innholdsproduksjon, kan Leverandør bistå med å finne/ bilder eller/og bedre kvaliteten på Kundens bilder eller produsere tekst mot et avtalt vederlag. Kunden er ansvarlig for alt innhold som legges inn eller formidles via Tjenesten. Eierskap og rettigheter til alt materiale på nettstedet beholdes av Kunden. Kunden har ansvar for at alt materiale og innhold som gjøres tilgjengelig på Kundens internettområde eller formidles via Tjenesten er i samsvar med gjeldende lov og ikke skjer i strid med 3. parts rettigheter. Kan Leverandør komme under straffe- eller sivilrettslig ansvar for medvirkning til ulovlig publisering eller lignende, har Leverandør rett til å fjerne det aktuelle materiale eller å sperre tilgang til hele eller deler av Tjenesten inklusive Kundens internettområde. Leverandør vil i slike tilfeller varsle relevante myndighetsorganer om Kundens mulige lovstridige virksomhet. Kundens opplyste kontaktperson vil under slike omstendigheter normalt bli varslet per telefon og per e-post én gang før stengning. Kort tid etter varsling, uavhengig av om Kunden har bekreftet varslingen eller ikke, vil Leverandør fjerne det aktuelle materiale eller sperre tilgang til hele eller deler av Tjenesten inklusive Kundens internettområde.

10.11. Oppsigelse av Abonnement

Abonnement løper for én måned av gangen, og fornyes automatisk hver måned dersom Kunden ikke sier opp avtalen. Normalt sett har alle abonnement 12 måneders bindingstid med mindre særskilt avtale er inngått. Kunden har rett til å oppgradere Abonnementet når som helst. Nedgradering av Abonnement kan gjøres ved utløp av gjeldende bindingstid eller ved at kunden kunden skriftelig per epost aksepterer at bindingstiden for Abonnementet nullstilles, dvs. bindingstiden på 12 nye måneder startes på nytt.

10.12. Mangler ved utføring av Driftsavtale

Leverandør vil etter beste evne levere en god og driftssikker løsning som ivaretar Kundens behov. Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten som ytes under Driftsavtalen, dvs. dersom det foreligger avvik fra det som er skriftlig avtalt og dette skyldes forhold Leverandør er ansvarlig for, har Leverandør rett og plikt til å avhjelpe mangelen. Avhjelping kan bestå av retting, omlevering eller tilleggslevering. Dersom mangelen er lite vesentlig for Kundens bruk av nettløsningen som driftes, bortfaller plikten til å avhjelpe Kunden. Kunden kan ikke påberope seg mangler som skyldes Kundens egen bruk. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom skriftlig melding til Leverandør med klar angivelse av hva mangelen består i ikke fremsettes innen 5 virkedager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dersom Leverandør ikke har rettet mangelen innen 14 dager etter at mangelkravet ble fremmet, kan Kunden i stedet for avhjelp kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare den reduserte verdien mangelen medfører, dog maksimalt det samlede beløp Kunden har betalt til Leverandør under Abonnementet i perioden mangelen har vedvart.

Leverandør er ikke ansvarlig for mangler forårsaket av en tjeneste/produkt levert av en 3. part (leverandør/samarbeidspartner) til Kunden såfremt forhold hos 3. part eller Kunde medfører at 3. parts tjeneste/produkt ikke blir levert eller har mangler, kan Leverandør ikke holdes ansvarlig eller gjøres skadelidende grunnet mangelen eller uteblivelse av leveransen. Dette forhold forhindrer videre ikke Leverandør fra å ta betalt under Abonnementet.

10.13. Erstatning ved brudd på Abonnementsavtale

Leverandør kan under enhver omstendighet ikke holdes ansvarlig for direkte, avledede eller indirekte tap Kunden påføres som følge av feil, forsinkelser eller mangler ved Abonnementet. Med avledede og indirekte tap anses, men ikke begrenset til, alle økonomiske konsekvenstap som: i) tap som følge av tapte data, ii) tap av omsetning og fortjeneste som følge av at kontrakt og/eller salg ikke ble inngått, ikke oppfylt eller på andre måter bortfaller, iii) avsavn – tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt eller iv) driftsavbrudd – tap som følge av bortfall, totalt eller delvis, i produksjon eller/og omsetning. Leverandørs samlede erstatningskrav per skadetilfelle for levering begrenset til det beløp Kunden har betalt til Leverandør for Tjenesten de siste tre måneder. Den samlende abonnementsbeløpet Kunden har betalt de siste 12 måneder, er uansett maksimalt erstatningsbeløp for samlede skadetilfeller siste 12 måneder. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle.

11. FORCE MAJEURE

Dersom det inntrer et forhold utenfor en av partenes kontroll, som denne ikke med rimelighet burde ha forutsett da Avtalen ble inngått, og som parten ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av og som etter vanlige kontraktsmessige regler må regnes som Force Majeure, skal den annen part skriftlig varsles om forholdet uten ubegrunnet opphold. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge en slik situasjon varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Motparten kan i Force Majeure-situasjoner bare gå fra Avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer eller antas å vare lenger enn 30 dager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer. Heving grunnet Force Majeure gir ikke rett til erstatning.

12. ELEKTRONISK SIGNATUR

Avtaler mellom Partene er bindende også når de inngås per e-post, eksempelvis ved bestilling og Ordrebekreftelse.

13. OVERDRAGELSE

Leverandør kan fritt overdra rettigheter og plikter etter avtale med Kunde til tredjemann.

14. TVISTER OG LOVVALG

Oppstår en uenighet i forholdet mellom Leverandør og Kunden, skal tvister under de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.